Armaan Chopped Garlic. Freshly frozen. 300g x 20

Chopped Garlic